สินเชื่อบ้านแลกเงิน


โครงการสินเชื่อบ้านแลกเงิน Extra 2012วงเงินอนุมัติสูง อัตรากำไรพิเศษ ผ่อนนาน 30 ปี


          บ้านของคุณเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย ๆที่ไอแบงค์ 

ประเภทสินเชื่อ                               
 • สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน
 • สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล แบบมีหลักประกัน 


วัตถุประสงค์
เป็นวงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่นๆ
วงเงินสินเชื่อ
 • สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 100% ของภาระหนี้คงเหลือรวมทั้งหมด
 • สินเชื่อวงเงินเอนกประสงค์ วงเงินไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท


ระยะเวลาผ่อนชำระ
ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 35


อัตรากำไร
ระยะเวลา
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1
5.00%
SPRL - 0.50%
ปีที่ 2
SPRL - 1.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
SPRL

SPRL = 7.75% ต่อปี


ค่าธรรมเนียม                  
 • ฟรีค่าธรรมเนียม Front End Fee
 • คิดค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 


หลักประกัน       
จะต้องจัดทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน และยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร


ระยะเวลาโครงการสินเชื่อ
หมดเขต 31 ธันวาคม 2555


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 • เป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือมีฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้
 • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • มีความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป สำหรับผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • กรณีมีผู้ขอสินเชื่อร่วมใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ขอสินเชื่อหลัก
 • ผู้ขอสินเชื่อร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก เป็นคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา บุตร (บุตรตามกฎหมาย) และพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันเท่านั้น


เอกสารการประกอบพิจารณา
เอกสารส่วนบุคคล
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราขการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอสินเชื่อหลัก และของผู้ขอสินเชื่อร่วม (ถ้ามี)
-
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราขการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
-
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-
สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริงลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
-
สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ (กรณีมีรายได้ประจำเดือนคงที่) 6 เดือน (กรณีมีรายได้พิเศษเพิ่มเติม แปรผัน)
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
- สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง
  
ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
-
สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
- สำเนาโฉนด/น.ส.3 ก./น.ส.3/อช ทุกหน้า
เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- ใบแจ้งหนี้สถาบันการเงินที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร)
- หนังสือรับรองการแจ้งยกเลิกบัตรเครดิตและ/หรือวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร)
                                 
            * ปัจจุบัน SPRL = 7.75% ต่อปี    SPRR = 8.50% ต่อปี ตามประกาศ 5 ต.ค.54